Skip to main content


ศูนย์วิชาการเพื่อนครู

โครงการมูลนิธิคุรุพัฒน์ เพื่อวิชาชีพครูและการพัฒนาเยาวชน

Home
About Us
Contact Us
ดร.สุพักตร์ E-OFFICE
ข่าวอบรม 2558
หลักสูตรฝึกอบรม
หนังสือ ตำรา บริการ
บทความ เว็บบล็อค
Site Map
Member Login
สมัครเข้ารับการอบรม
สมัครสมาชิกศูนย์
Donation : สนับสนุนศูนย์ฯ
1. หลักสูตร  "การพัฒนานวัตกรรมหรือผลงานทางวิชาการ สำหรับครูผู้สอน : เตรียมการสู่ คศ.3-4" 

จุดประสงค์ของหลักสูตร : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
   1) ครู คศ.1-2 สามารถพัฒนานวัตกรรมและผลงานทางวิชาการได้อย่างมีคุณภาพ สำหรับครูคศ.3 สามารถทำหน้าที่เป็นครูแกนนำในการพัฒนานวัตกรรมจัดการเรียนรู้แก่เพื่อนครูในโรงเรียนหรือในเครือข่ายพัฒนาวิชาการ  
   2) ครู คศ.3 สามารถสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนครูและต่อนักเรียนอย่างชัดเจน และปรากฏผลเป็นนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ ที่สามารถส่งเป็นลงานทางวิชาการเพื่อก้าวสู่การเป็นครูเชี่ยวชาญ(คศ. 4)ได้
 
แนวดำการฝึกอบรม
    1) จัดสัมมนาในระบบชั้นเรียน 2 วัน  1 ครั้ง รวม 14 ชั่วโมง
    2) จัดให้มีการพบพบกลุ่มและสัมมนาทางไกล เป็นระยะ ๆ เป็นหลักสูตรระยะยาว ไม่เกิน 18 เดือน ดูแลเป็นรายบุคคล จนสามารถพัฒนาผลงานได้แล้วเสร็จ
    การลงทะเบียนเรียน อาจจำแนกเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) ลงทะเบียนเพื่อพบกลุ่มครั้งที่ 1(เท่านั้น) และประสานงานกับวิทยากร จนสามารถกำหนดปัญหาวิจัย ขอบเขตการพัฒนานวัตกรรมและแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนภายใน 3 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการด้วยตนเอง  หรือ 2) ลงทะเบียน เป็นระยะ ๆ เพื่อพบกลุ่มและเรียนรู้ในระบบทางไกล จนสามารถทำผลงานได้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 18 เดือน(ลงทะเบียนครั้งละ 3000 บาท ทุก 3 เดือน  รวม 15000 บาท  ดูแลในลักษณะเดียวกับการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)
 
   ค่าลงทะเบียน   2500 บาท(ลงทะเบียนล่วงหน้า 7 วัน  ค่าลงทะเบียน 2000 บาท)
 
2. หลักสูตร "การพัฒนานวัตกรรมหรือผลงานทางวิชาการสำหรับสายงานบริหารสถานศึกษา/นิเทศการศึกษา"
 
กลุ่มเป้าหมาย 
   ผอ.และรอง ผอ.สถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษา รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือศึกษานิเทศก์
 
จุดประสงค์ของหลักสูตร : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
   1) สามารถทำหน้าที่เป็นนักบริหารแกนนำในการพัฒนานวัตกรรมจัดการเรียนรู้แก่เพื่อนครูในโรงเรียนหรือในเครือข่ายพัฒนาวิชาการ  
   2) สามารถสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนครูและต่อนักเรียนอย่างชัดเจน และปรากฏผลเป็นนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ในเชิงบริหาร ที่สามารถส่งเป็นลงานทางวิชาการเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้บริหารชำนาญการพิเศษ-เชี่ยวชาญ(คศ.3-คศ. 4)ได้
 
แนวดำการฝึกอบรม
    1) จัดสัมมนาในระบบชั้นเรียน 1 ครั้ง  14 ชั่วโมง และ/หรือ
    2) จัดให้มีการพบพบกลุ่มและสัมมนาทางไกล เป็นระยะ ๆ เป็นหลักสูตรระยะยาว ไม่เกิน 18 เดือน ดูแลเป็นรายบุคคล จนสามารถพัฒนาผลงานได้แล้วเสร็จ
    การลงทะเบียนเรียน อาจจำแนกเป็น 2 ลักษณะ คือ (1) ลงทะเบียนเพื่อพบกลุ่มครั้งที่ 1(เท่านั้น) ระยะเวลา 2 วัน รวม 14 ชั่วโมง และประสานงานกับวิทยากร จนสามารถกำหนดปัญหาวิจัย ขอบเขตการพัฒนานวัตกรรมและแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนภายใน 3 เดือน หลังจากนั้นจะดำเนินการด้วยตนเอง  หรือ (2) ลงทะเบียนเพิ่มเติม เป็นระยะ ๆ เพื่อพบกลุ่มและเรียนรู้ในระบบทางไกล จนสามารถทำผลงานได้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 18 เดือน(ลงทะเบียนครั้งละ 3000 บาท ทุก 3 เดือน  จำนวน 5 ครั้ง รวม 15000  ดูแลในลักษณะเดียวกับการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

   ค่าลงทะเบียน 2500 บาท (ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อน 7 วัน ค่าลงทะเบียน 2000 บาท)
   (ผู้ติดตาม ลงทะเบียนวันละ 600 บาท  กรณีเข้าร่วมได้เฉพาะวันแรก ซึ่งจะทราบหลักการและแนวปฏิบัติ คิดค่าลงทะเบียน 1500 บาท)


3. หลักสูตร "การพัฒนาผลงานทางวิชาการประเภท การประเมินโครงการ : พัฒนาโครงการและประเมินเชิงขับเคลื่อนทฤษฎี" (2 วัน)

จุดประสงค์ของหลักสูตร
   1) สามารถออกแบบโครงการ ตามแนวคิด การบริหารจัดการเชิงขับเคลื่อนทฤษฎี
   2) สามารถออกแบบประเมินโครงการตามแนวคิด การประเมินเชิงขับเคลื่อนทฤษฎี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   3) สามารถเรียบเรียงผลงานเชิงประเมินเพื่อเสนอเป็นผลงานทางวิชาการได้อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับลักษณะผลงานทางวิชาการที่ดี
  ค่าลงทะเบียน  2500 บาท(ลงทะเบียนล่วงหน้า 7 วัน ค่าลงทะเบียน 2000 บาท)

4. หลักสูตร "แนวคิดและหลักปฏิบัติในการวิจัยและพัฒนา"(1 วัน  8 ชั่วโมง)
 จุดประสงค์ของหลักสูตร
   1) อธิบายแนวคิดและหลักปฏิบัติสำคัญ ๆ ในการวิจัยและพัฒนาได้
   2) สามารถออกแบบวิจัยและพัฒนาได้อย่างเหมาะสม

  ค่าลงทะเบียน 1500 บาท(ลงทะเบียนล่างหน้า 7 วัน ค่าลงทะเบียน 1000 บาท)5. หลักสูตร "การพัฒนาเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยและประเมิน" (หลักสูตร 2 วัน 14 ชั่วโมง)
  จุดประสงค์ของหลักสูตร
   1) อธิบายหลักการและแนวปฏิบัติในการสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทต่าง ๆได้
   2) สามารถออกแบบแนวทางการพัฒนาเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลให้มีคุณภาพตามตัวชี้วัดความเป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลที่ดี ได้
  ค่าลงทะเบียน 2500 บาท(ลงทะเบียนล่วงหน้า 7 วัน ค่าลงทะเบียน 2000 บาท)
 
>>สมัครฝึกอบรม<<
 (ให้ท่าน รอการยืนยันจากศูนย์ฯ  หลังการสมัคร)