Skip to main content


ศูนย์วิชาการเพื่อนครู

โครงการมูลนิธิคุรุพัฒน์ เพื่อวิชาชีพครูและการพัฒนาเยาวชน

Home
About Us
Contact Us
ดร.สุพักตร์ E-OFFICE
ข่าวอบรม 2558
หลักสูตรฝึกอบรม
หนังสือ ตำรา บริการ
บทความ เว็บบล็อค
Site Map
Member Login
สมัครเข้ารับการอบรม
สมัครสมาชิกศูนย์
Donation : สนับสนุนศูนย์ฯ
ค่าลงทะเบียนการอบรม
---------------------
 
1. หลักสูตรการพัฒนานวัตกรรมสำหรับครู : เพื่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และการก้าวสู่ครูชำนาญการพิเศษ-เชี่ยวชาญ(คศ.3-4)
     -ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาครั้งแรก  2 วัน และนิเทศ แนะนำ จนได้ประเด็นนวัตกรรม ขอบเขตและแนวทางพัฒนาที่ชัดเจน ภายใน 3 เดือน  ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท
     -ลงทะเบียนครั้งต่อไป พบกลุ่มเป็นระยะ ๆ และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางไกล ลงทะเบียนทุก 3 เดือน ครั้งละ 3,000 บาท รวม 5 ครั้ง= 15,000 บาท(ในกรณีทำผลงานแล้วเสร็จอย่างรวดเร็ว ก็ไม่ต้องลงทะเบียนในช่วงเวลาที่เหลือ)
     ท่านอาจสมัครและลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาครั้งแรก เพียงครั้งเดียว หลังจากนั้น จะดำเนินการด้วยตนเอง ก็ได้ หรือ อาจลงทะเบียนเป็นระยะ ๆ เท่าที่ตนเองพอใจ หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ ก็ได้
 
2. หลักสูตร "การพัฒนานวัตกรรมและผลงานทางวิชาการ สำหรับสายบริหารสถานศึกษา" สัมมนาครั้งแรก 2 วัน ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท  โดยนิเทศ แนะนำจนได้ประเด็นนวัตกรรม ขอบเขตนวัตกรรมและแนวทางพัฒนาที่ชัดเจน ภายใน 3 เดือน  การลงทะเบียนเพิ่มเติม(ถ้ามี) เสียค่าใช้จ่ายลักษณะเดียวกับหลักสูตรอบรมสำหรับครู คศ.3
     อนึ่ง สำหรับผู้บริหารที่มีความจำเป็น ไม่สามารถเข้ารับการอบรมแบบ 2 วันต่อเนื่อง อาจเลือกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมเพียงวันเดียว(วันแรก) แล้วค่อยปรึกษาหารือผ่านระบบทางไกล จนกว่าจะได้ประเด็น ขอบเขตและแนวทางการพัฒนานวัตกรรม ที่ชัดเจน อัตราค่าลงทะเบียน กรณีเข้ารับการอบรมวันเดียว เท่ากับ 1,500 บาท

3. หลักสูตร "การพัฒนาผลงานทางวิชาการประเภทการประเมินโครงการ : ออกแบบโครงการและประเมินเชิงขับเคลื่อนทฤษฎี"   (หลักสูตร 1 วัน8 ชั่วโมง)  ค่าลงทะเบียน 1500 บาท

4. หลักสูตร แนวคิดและหลักปฏิบัติในการวิจัยและพัฒนา (หลักสูตร 1 วัน 8 ชั่วโมง)  ค่าลงทะเบียน 1500 บาท

5. หลักสูตร "การพัฒนาเครื่่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยและประเมิน" (หลักสูตร 2 วัน 14 ชั่วโมง)  ค่าลงทะเบียน 2500 บาท


วิธีการชำระค่าลงทะเบียน
------------------------------------
1. การชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้าก่อน 7 วัน  ลด 300 บาท ในทุกหลักสูตรประเภท 2 วัน(14 ชั่วโมง)  และลด 200 บาท สำหรับหลักสูตรประเภท 1 วัน(8 ชั่วโมง)
2. ชำระค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร ต่อไปนี้
  • ธนาคารกรุงไทย  นายสุพักตร์ พิบูลย์  เลขที่ 137-0-28310-5  ออมทรัพย์ สาขารัตนาธิเบศร์
  • ธนาคารไทยพานิชย์  นายสุพักตร์ พิบูลย์ เลขที่ 342-236935-5  ออมทรัพย์

             สาขาซอยวัดบัวขวัญ นนทบุรี

 

      ------------------------> สมัครเข้ารับการอบรม<---------------------------